Dana Limin yleiset myynti- ja toimitusehdot

Voimassa 1. Heinäkuu 2019

Osa 1. Sopimuksen perusta

Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat kaikkia DANA LIM:n tuotteiden toimituksia, ellei myynti- ja toimitusehdoista ole kokonaan tai osittain poikettu muun kirjallisen sopimuksen mukaisesti.

Osasto-2. Tuotetiedot

Kaikki tiedot DANA LIMin tuotteista esitteissä, käyttöohjeissa, luetteloissa ja tuotetiedoissa jne. mitä DANA LIM julkaisee tuotteen ominaisuuksista, toiminnasta ja sovelluksesta, pidetään suuntaa antavina, ellei toisin mainita
on nimenomaisesti mainittu kirjallisessa sopimuksessa.

Osa 3. Tilausten rekisteröinti ja hinnat

1. Tarjouksista tulee sitovia vain ostajan kirjallisella tai suullisella suostumuksella. Tarjouksista tulee myös sitovia, kun tilaukset tehdään DANA LIMin edustajalle tai pääkonttorille, ellei DANA LIM pysty tekemään niin saatuaan
Toimeksianto ilmoittaa, ettei toimeksiantoa voida hyväksyä ja toteuttaa.

2. DANA LIM voi määrittää kirjallisessa tarjouksessa ajanjakson, jonka aikana tarjous on voimassa.

3. Ellei toisin ole sovittu, kaikki tilaukset on listattu toimituspäivän hinnoilla. Hinnat on normaalisti ilmoitettu ilman. ARVONLISÄVERO. ja ilman mitään muut valtion maksut.

4. Jos tilausvahvistuksen ja toimituksen välillä tapahtuu raaka-ainehintojen, sovittujen palkkojen, työnantajamaksujen, tavaraverojen, tullien, tuonti-/vientimaksujen, Tanskan kruunun vaihtokurssin nousua
tai muissa olosuhteissa, joihin DANA LIM ei voi vaikuttaa, DANA LIM:llä on oikeus korottaa hintaa vastaavasti ilmoittamatta hinnankorotuksen syytä.

Osa 4. Maksu

1. Maksuehdot ovat nettoraha 8 päivää laskun päivämäärästä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Jos erää ei makseta ajallaan, kuukausikorko 2 % per kuukausi alkoi eräpäivästä.

2. Jos meidän on lähetettävä muistutus, muistutusmaksu 100 DKK per aika

3. Mikäli ostaja ei saa tuotetta sovittuna aikana ja sovittuun paikkaan, ostaja on silti velvollinen maksamaan ikään kuin vastaanottaminen olisi tapahtunut sopimuksen mukaisesti.

Osa 5. Toimitus, viivästys ja palautus

1. Toimitus tapahtuu Ex Workista, ellei toisin ole sovittu. Ex Works tulkitaan sen Incoterms-version mukaisesti, joka on voimassa sopimuksen tekohetkellä.

2. Tuote toimitetaan DANA LIMin vakiolaatuisena, ellei toisin ole sovittu. Mikäli tuote on valmistettu ostajan erityisvaatimusten ja eritelmien mukaisesti, DANA LIM:llä on oikeus toimittaa +/- 10 % sovitusta määrästä.

3. DANA LIM ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin toimitusten ajoissa. Mikäli alun perin sovittu toimitusaika viivästyy, DANA LIM:llä on oikeus lykätä toimitusaikaa enintään 3 viikkoa laskettuna
viimeisestä tavanomaisesta toimitusajasta ilman, että ostaja voi peruuttaa ostoa silloin.

Ostajalle on ilmoitettava toimituksen viivästymisestä heti, kun DANA LIM saa tiedon viivästyksestä.

4. Toimituksen viivästyminen ei oikeuta ostajaa korvaukseen viivästyksestä johtuvista menetyksistä. Toimitetut tuotteet otetaan vastaan vasta sovittaessa. Korvaus suoritetaan tavaran kunnon mukaan ja vain maksua vastaan
Palautettujen tuotteiden käsittelymaksu 15 % laskun hinnasta.

5. Palautuspakkaukset, lavat ja välikappaleet otetaan takaisin vain sovittaessa ja vasta kun ne palautetaan maksutta ja vastaanotetaan vahingoittumattomina.

6. Soveltuvuustesti

1. Ennen tuotteen käyttöönottoa ostajan tulee suorittaa tuotteen ominaisuuksien/soveltuvuus tiettyyn tehtävään testaus varmistaakseen tuotteen soveltuvuuden ostajan aiottuun käyttöön. Velvollisuus suorittaa koe suhteessa
tuotteen ominaisuudet/soveltuvuus ovat voimassa

a) kun on kyse ostajalle erityisesti mukautetusta/erityisesti kehitetystä tuotteesta, sekä kun erityisesti mukautettua/erityisesti kehitettyä tuotetta käytetään muissa kuin tarkoitetuissa tuoteyhteyksissä, tai

b) kun on kyse vakiotuotteesta, jota käytetään erityiseen tarkoitukseen, ts. sen lisäksi, mitä tuotekuvauksissa, oppaissa, tietolomakkeissa jne.

2. Jos mainituille tuotteille on tehty soveltuvuustesti tuotteen käyttöön tiettyyn tarkoitukseen, tämän soveltuvuustestin katsotaan koskevan myös myöhempiä toimituksia.

Osa 7. Puuttuu/puute/valitus/tutkintavelvollisuus

1. Ostajan on välittömästi vastaanotettuaan ja ennen tuotteen käyttöönottoa tai jälleenmyyntiä suoritettava toimitetun tuotteen silmämääräinen tarkastus virheiden tai puutteiden toteamiseksi, ja ostajan tulee välittömästi ja viimeistään
30 kalenteripäivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta ilmoittaa DANA LIM:lle kirjallisesti mahdollisista virheistä tai puutteista.
Jos toimitettu tuote ei vastaa sovittua, DANA LIM:n määrittämiä eritelmiä tai ostajan oikeutettuja vaatimuksia tai jos tuote ei ole normaalilaatuinen, DANA LIM toimittaa uudelleen toimituksen virheestä riippumatta.
johtuu DANA LIMin todistettavissa olevasta virheestä vai ei. Uudelleentoimituksen ehtona on, että se ilmoitetaan ajoissa, ks. kohde 1. Uudelleentoimitus tapahtuu veloituksetta ostajalle, kun viallinen tuote palautetaan DANA:lle
LIIMA.
2. Jos toimitetun tuotteen määrä ei vastaa sovittua määrää (paino tai kappalemäärä), DANA LIM toimittaa puuttuvan (pulan) tuotteen myöhemmin veloituksetta ostajalle. Se on myöhemmän toimituksen ehto
mainostetaan oikeaan aikaan, ks. kohde 1.

3. Jos DANA LIMin tuote on viallinen ja tämä on johtanut asiakkaalle riittävään ja syy-yhteiseen tappioon, DANA LIM on velvollinen – uudelleentoimituksen/myöhemmän toimituksen lisäksi – korvaamaan tällaisen vahingon, mutta tällöin enintään 2 DKK miljoonaa. NOK Tämä
ei sovelleta, jos ostaja ei ole testannut tuotetta, ks. § 6, alakohta 1 tai jättänyt tarkastamatta tuotetta, ks. 7 §, alakohta 1

4. Jos ostaja ei ole suorittanut tuotteen testiä, ks. § 6 alakohta 1, DANA LIM ei ole vastuussa mistään vioista.

5. DANA LIM on vastuussa kaikista kausaalisista ja ennakoitavista vahingoista, esim. hävityskustannukset, asiakkaan vialliset tuotteet (omakustannushinta) ja välittömät oikaisukustannukset. DANA LIM ei kuitenkaan ole missään olosuhteissa vastuussa liiketappioista,
toimitetun tuotteen ennakko-, ajanhukkaa, liikearvon menetys tai muut välilliset tappiot – riippumatta siitä, onko kyse puutteista tai puutteista.

Toimitetun tuotteen viat tai puutteet, jotka johtuvat DANA LIM:stä riippumattomista olosuhteista, kuten sopimattomat olosuhteet tuotteen kuljetuksen, käsittelyn ja varastoinnin aikana tai sen sekoittaminen muihin tuotteisiin, DANA on
LIM luvaton.

Osa 8. Tuotevastuu

1. Jos ostaja katsoo tuotteen olevan viallinen sen käyttöönoton jälkeen, ostajan tulee ilmoittaa tästä viipymättä DANA LIM:lle ja välttää tuotteen jatkokäyttöä, jotta mahdollisen virheen syy voidaan tutkia osapuolien ja uudelleentoimituksesta voidaan sopia, jos se katsotaan aiheelliseksi. Tässä tapauksessa uudelleentoimitus tapahtuu ostajalle veloituksetta, kun viallinen tuote (jäljellä oleva varasto) palautetaan DANA LIM:lle.

2. Tuote kärsii virheestä, jos sillä ei ole sellaista turvallisuutta, jota tuotteesta voidaan kohtuudella odottaa.

3. DANA LIM ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat:

a) toimitetussa tuotteessa oleva virhe, joka on tai olisi pitänyt todeta ostajan tuotteen tarkastuksessa ennen sen käyttöönottoa, ks. 6.

b) ostajan suorittama tuotteen käyttöönotto tämän testaamista koskevan erillisen sopimuksen vastaisesti, ks. Osa 7.

c) ostajan virheelliset tai puutteelliset tiedot DANA LIM:lle ostetun tuotteen käyttötarkoituksesta.

d) tuotteen virheellinen tai epätavallinen käyttö, mukaan lukien sen käyttö pinnalla tai altistuminen esim. sää, kosteus ja auringonvalo (UV-säteily) jne. joille tuotetta ei ole tarkoitettu tai sopiva DANA LIMin tuotetietojen ja käyttöohjeiden mukaan.

e) ostajan riittämätön tai sopimaton varastointi tuotetta.

f) ostajan (välittäjän) riippumattomat tiedot pakkauksista, tuoteselosteista, käyttöohjeista ja tuotetiedoista jne. kun nämä poikkeavat DANA LIMin omista tiedoista.

d) muut olosuhteet, joihin DANA LIM ei voi vaikuttaa, kuten sopimattomat olosuhteet tuotteen kuljetuksen, käsittelyn ja varastoinnin aikana tai sen sekoittamisen muiden tuotteiden kanssa.

4. Jos DANA LIM:n tuote aiheuttaa vahinkoa ja/tai menetystä, DANA LIM on velvollinen korvaamaan tästä, sillä ehdolla, että vahinko tai menetys ei johdu edellä kohdissa a)–g) mainituista ehdoista ja että ostaja voi dokumentoida sen
vahinko tai menetys johtuu DANA LIMin tai DANA LIMin alihankkijoiden vastuullisista virheistä tai laiminlyönnistä.
5. Tässä tapauksessa DANA LIM on velvollinen korvaamaan välittömät korjauskustannukset, jotka asiakkaalla on saattanut aiheutua viasta, mukaan lukien myös hävityskulut, korvaus voi silti olla enintään 2 miljoonaa Tanskan kruunua. NOK

6. Tapauksissa, joissa DANA LIMin tuote liitetään asiakkaan tuotteeseen tai muutoin tehdään osaksi asiakkaan tuotetta ja DANA LIM suorittaa uudelleentoimituksen, hyvityksestä vähennetään DANA LIM:n virheettömän tuotteen arvoa vastaava summa.

7. Jos DANA LIM:lle syntyy vahingonkorvausvastuu edellä mainitun yhteydessä, vastuu ei sisällä liiketappioita, ajanhukkaa, ennakkomaksujen menetyksiä tai vastaavia välillisiä menetyksiä.

8. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, vastuu omaisuusvahingoista ja/tai menetyksistä on rajoitettu 2 miljoonaan Tanskan kruunuun. NOK

9. Siltä osin kuin DANA LIM voidaan veloittaa tuotevastuusta kolmatta osapuolta kohtaan, ostaja on velvollinen korvaamaan DANA LIM:lle vahingon siltä osin kuin tällainen vastuu ulottuu edellä mainittujen rajojen yli.

10. Jos kolmas osapuoli esittää tämän kohdan mukaisen vastuuvaatimuksen jommallekummalle osapuolelle, tämän tulee välittömästi ilmoittaa tästä toiselle osapuolelle. Ostaja on velvollinen haastamaan kanteen samassa tuomioistuimessa
joka käsittelee korvausvaatimuksia DANA LIM:iä vastaan vahingoista ja/tai menetyksistä, joiden väitetään johtuvan jonkin DANA LIMin tuotteen viasta.

Osa 9. Ylivoimainen este

Seuraavat olosuhteet vapauttavat DANA LIM:n ja ostajan vastuusta, kun ne tapahtuvat sopimuksen tekemisen jälkeen ja estävät sen täyttämisen kohtuullisessa ajassa: työkiistat, lakot, työsulut ja muut seikat
joihin osapuolilla ei ole vaikutusvaltaa, kuten valtion väliintulo, sabotointi, takavarikointi, valuuttarajoitukset, luonnonkatastrofit, epidemiat, tulipalot, sodat, mellakat ja levottomuudet, konerikot, kuljetusvälineiden puute,
yleinen tavarapula, puutteellinen raaka-ainetoimitus, alihankkijoiden toimitukset tai toimitusten viivästykset, jotka johtuvat mistä tahansa tässä kohdassa mainituista seikoista.

Jos jompikumpi osapuolista haluaa vedota tähän säännökseen, siitä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti ja ilmoitettava vedonlyönti syy.

Osa 10. Lain ja paikan valinta

Kaikki riidat, jotka voivat syntyä osapuolten välillä liittyen DANA LIM:n tuotteiden toimitussopimuksiin, mukaan lukien näiden myynti- ja toimitusehtojen tulkinta, ratkaistaan Norjan lakien mukaisesti ja tuomioistuimen kanssa.
tapahtumapaikkana Bergenissä.

Scroll to Top