Dana Lims alminnelige salgs- og leveringsbetingelser

Gjeldende fra 1. juli 2019

§ 1. Avtalegrunnlaget

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle leveranser av produkter fra DANA LIM, med mindre salgs- og leveringsbetingelsene er fraveket helt eller delvis i henhold til annen skriftlig avtale.

§ 2. Produktopplysninger

Alle opplysninger om DANA LIMs produkter i de brosjyrene, bruksanvisningene, katalogene og produktinformasjon mv. som DANA LIM utgir om produktenes egenskaper, funksjon og anvendelse, skal betraktes som veiledende, med mindre annet fremgår uttrykkelig i en skriftlig avtale.

§ 3. Ordreregistrering og priser

1. Tilbud blir først bindende ved kjøperens skriftlige eller muntlige godkjennelse. Tilbud blir også bindende ved ordrebestilling til DANA LIMs representant eller hovedkontor, med mindre DANA LIM uoppholdelig etter å ha mottatt en melding om ordren erklærer at ordren ikke kan aksepteres og effektueres.

2. DANA LIM kan i et skriftlig tilbud angi en periode hvor det konkrete tilbudet er gjeldende.

3. Dersom ikke noe annet er avtalt, noteres alle ordrer til de på leveringsdagen gjeldende priser. Prisene angis normalt ekskl. mva. og uten ev. andre statlige avgifter.

4. Skjer det i tiden mellom ordrebekreftelse og levering en stigning i råvarepriser, overenskomstbestemt arbeidslønn, arbeidsgiveravgifter av enhver art, vareskatter, tollsatser, import-/eksportavgifter, den danske krones vekslingskurs eller andre forhold utenfor DANA LIMs kontroll, er DANA LIM berettiget til å forhøye prisen tilsvarende mot å oppgi årsaken til prisforhøyelsen.

§ 4. Betaling

1. Betalingsbetingelser er netto kontant 8 dager fra fakturadato, med mindre annet er avtalt skriftlig. Betales forfalte beløp ikke til rett tid, påløper en månedlig rente på 2 % pr. påbegynt måned fra forfallsdato.

2. Hvis vi må sende en purring, vil det bli pålagt et purregebyr på DKK 100,- pr. gang

3. Unnlater kjøperen å motta produktet på det avtalte tidspunktet og stedet, er kjøperen likevel pliktig å betale som om mottakelsen hadde funnet sted i henhold til avtalen.

§ 5. Levering, forsinkelse og tilbakelevering

1. Levering skjer Ex Works, med mindre annet er avtalt. Ex Works skal fortolkes i overensstemmelse med den utgaven av Incoterms som gjelder på tidspunktet for inngåelse av avtalen.

2. Produktet leveres i DANA LIMs standardkvalitet, med mindre annet er avtalt. Er produktet fremstilt i henhold til spesielle krav og spesifikasjoner fra kjøperen, er DANA LIM berettiget til å levere +/- 10 % av den avtalte mengden.

3. DANA LIM treffer passende foranstaltninger med henblikk på rettidig levering. Ved en forsinkelse i forhold til opprinnelig avtalt leveringstidspunkt er DANA LIM berettiget til å utsette leveringstidspunktet i inntil 3 uker regnet fra siste ordinære leveringstidspunkt uten at kjøperen i den anledning kan heve kjøpet.

Kjøperen skal underrettes om forsinkelser av en leveranse så snart DANA LIM blir kjent med at forsinkelsen vil inntreffe.

4. Forsinket levering berettiger ikke kjøperen til erstatning for eventuelt tap som følge av forsinkelsen. Leverte produkter mottas kun i retur etter forutgående avtale. Godtgjørelse skjer etter varens stand og kun mot betaling av et håndteringsgebyr på 15 % av faktureringsprisen for de tilbakeleverte produktene.

5. Returemballasje, paller og mellomlegg tas kun tilbake når det er avtalt og kun når de tilbakesendes franko og mottas i uskadet stand.

§ 6. Egnethetstest

1. Før ibruktaking av produktet skal kjøperen foreta en test av produktets egenskaper/egnethet til den konkrete oppgaven for å konstatere om produktet er egnet til kjøperens tiltenkte bruk. Plikten til å foreta en test i forhold til produktets egenskaper/egnethet gjelder

a) når det er snakk om et til kjøperen spesialtilpasset/-spesialutviklet produkt, samt hvor et spesialtilpasset/-spesialutviklet produkt brukes i andre produktsammenhenger enn den forutsatte, eller

b) når det er snakk om et standardprodukt som brukes til et spesielt formål, dvs. ut over hva som fremgår av produktbeskrivelser, veiledninger, datablader mv.

2. Er det foretatt en egnethetstest for de nevnte produktene for bruk av produktet til et gitt formål, anses denne egnethetstesten også å gjelde for etterfølgende leveranser.

§ 7. Mangler/manko/reklamasjon/undersøkelsesplikt

1. Kjøperen skal straks ved mottak, og før produktet tas i bruk eller videreselges, foreta en visuell undersøkelse av det leverte produktet for å konstatere eventuelle mangler eller manko, og kjøperen skal uoppholdelig og ikke senere enn 30 kalenderdager etter å ha mottatt produktet underrette DANA LIM skriftlig om slike eventuelle mangler eller manko.

Svarer ikke det leverte produktet til det som er avtalt, til DANA LIMs oppgitte spesifikasjoner eller til kjøperens rettmessige krav, eller er produktet ikke av alminnelig kvalitet, foretar DANA LIM en omlevering, uansett om mangelen skyldes en påviselig feil fra DANA LIMs side eller ikke. Det er en betingelse for omlevering at det er reklamert i rett tid, jf. stk. 1. Omlevering skjer uten kostnader for kjøperen når det mangelfulle produktet returneres til DANA LIM.

2. Svarer ikke mengden av det leverte produktet til den avtalte mengden (vekt eller antall enheter), foretar DANA LIM etterlevering av det manglende (manko) uten kostnad for kjøperen. Det er en betingelse for etterlevering at det er reklamert i rett tid, jf. stk. 1.
3. Såfremt DANA LIMs produkt er har feil, og såfremt dette har medført et adekvat og kausalt tap for kunden, er DANA LIM forpliktet til – ut over omlevering/etterlevering – å erstatte et slikt tap, men da maksimalt 2 mill. kr. Dette gjelder ikke hvis kjøperen har unnlatt å teste produktet, jf. § 6, stk. 1 eller unnlatt å undersøke produktet, jf. § 7, stk. 1

4. Har kjøperen unnlatt å foreta en test av produktet, jf. § 6 stk. 1, er DANA LIM uten ansvar for eventuelle mangler.

5. DANA LIM er ansvarlig for ethvert kausalt og påregnelig tap, f.eks. avhendingskostnader, kundens defekte produkter (kostpris) og direkte kostnader ved utbedring. DANA LIM er likevel under alle omstendigheter uten ansvar for driftstap, avansetap, tidstap, tap av goodwill eller andre indirekte tap ved det leverte produktet – uansett om det er snakk om mangler eller manko.

Mangler eller manko ved et levert produkt som skyldes forhold utenfor DANA LIMs kontroll, slik som uhensiktsmessige forhold under transport, håndtering og lagring av produktet eller sammenblanding av dette med andre produkter, er DANA LIM uvedkommende.

§ 8. Produktansvar

1. Anser kjøperen etter ibruktaking av produktet dette for å være defekt, skal kjøperen uoppholdelig melde dette til DANA LIM og unngå videre bruk av produktet, slik at årsaken til den mulige defekten kan undersøkes av partene og man kan avtale en omlevering, hvis dette anses som berettiget. Omlevering skjer i så fall uten kostnad for kjøperen når det defekte produktet (restopplag) returneres til DANA LIM.

2. Et produkt lider av en defekt hvis det ikke innehar den sikkerheten man med rette kan forvente av produktet.

3. DANA LIM er uten ansvar for skade og tap som skyldes:

a) en defekt ved det leverte produktet som var eller burde vært konstatert ved kjøperens undersøkelse av produktet før ibruktaking av dette, jf. § 6.

b) kjøperens ibruktaking av produktet i strid med særskilt avtale om testing av dette, jf. § 7.

c) kjøperens feilaktige eller mangelfulle opplysninger til DANA LIM om det kjøpte produktets påtenkte bruk.

d) feilaktig eller usedvanlig bruk av produktet, herunder dets benyttelse på underlag eller dets utsettelse for påvirkning av f.eks. vær, fukt og sollys (uv-stråling) mv. som produktet ikke er beregnet eller egnet til ifølge DANA LIMs produktinformasjon og bruksanvisning.

e) utilstrekkelig eller uhensiktsmessig oppbevaring av produktet hos kjøper.

f) kjøpers (mellommanns) selvstendige opplysninger på emballasje, datablad, i bruksanvisninger og produktinformasjon mv. når disse avviker fra DANA LIMs egne opplysninger.

g) andre forhold utenfor DANA LIMs kontroll, slik som uhensiktsmessige forhold under transport, håndtering og lagring av produktet eller sammenblanding av dette med andre produkter.

4. Forvolder et produkt fra DANA LIM skade og/eller tap, er DANA LIM erstatningsansvarlig for dette på betingelse av at skaden eller tapet ikke skyldes forhold som nevnt ovenfor i litra a)–g), og at kjøperen kan dokumentere at skaden eller tapet skyldes ansvarspådragende feil eller forsømmelse begått av DANA LIM eller DANA LIMs underleverandører.
5. I dette tilfellet er DANA LIM forpliktet til å erstatte de direkte utbedringskostnadene som kunden måtte ha hatt som følge av defekten, herunder også avhendingskostnader, erstatningen kan likevel beløpe seg til maksimalt 2 mill. kr.

6. I de tilfellene hvor DANA LIMs produkt er sammenføyd med eller på annen måte gjort til en del av kundens produkt, og DANA LIM foretar en omlevering, trekkes et beløp tilsvarende verdien av DANA LIMs produkt uten defekt i erstatningen.

7. Inntrer det et erstatningsansvar for DANA LIM i forbindelse med det foranstående, omfatter ansvaret ikke driftstap, tidstap, avansetap og lignende indirekte tap.

8. Med mindre annet er avtalt skriftlig, er ansvaret for tingskade og/eller tap begrenset til 2 mill. kr.

9. I den grad DANA LIM måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjepart, er kjøperen forpliktet til å holde DANA LIM skadesløs i det omfang et slikt ansvar gjelder ut over de ovenfor fastsatte grensene.

10. Hvis en tredjepart fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar i henhold til denne paragrafen, skal denne parten straks underrette den andre parten om dette. Kjøperen er forpliktet til å la seg saksøke ved samme domstol som behandler erstatningskrav mot DANA LIM i anledning av skade og/eller tap som påstås forvoldt av en defekt ved et av DANA LIMs produkter.

§ 9. Force majeure

Følgende omstendigheter medfører ansvarsfrihet for DANA LIM og kjøperen når de inntreffer etter avtalens inngåelse og forhindrer dens oppfyllelse innenfor rimelig tid: arbeidskonflikter, streiker, lockout og enhver annen omstendighet som partene ikke har kontroll over, slik som statlige inngrep, sabotasjehandlinger, beslagleggelse, valutarestriksjoner, naturkatastrofer, epidemier, brann, krig, opprør og uroligheter, maskinsammenbrudd, mangel på transportmidler, alminnelig vareknapphet, sviktende tilførsel av råvarer, mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av leveranser som skyldes noen av omstendighetene som nevnes i dette avsnittet.

Såfremt en av partene vil påberope seg denne bestemmelsen, skal den andre parten underrettes om dette skriftlig og uten opphold og med opplysninger om årsaken til påberopelsen.

§ 10. Lovvalg og verneting

Enhver tvist som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med avtaler om leveranser av produkter fra DANA LIM, herunder fortolkningen av nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal avgjøres etter norske rettsregler og med Retten i Bergen som verneting.

Skroll til toppen